licencja

Wprowadzenie

Easyscreen dokłada wszelkich starań, by zawartość tej strony internetowej była należyta i aktualna. Niemniej firma nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tej strony ani też za treść stron internetowych, do których odsyłają linki na tej i innych stronach WWW.

Materiał na stronie jest chroniony prawem autorskim. Jakiekolwiek wykorzystywanie, powielanie lub dystrybucja całości lub fragmentów treści zawartych na stronie jest zabronione bez naszej pisemnej zgody.

Korzystanie z Easyscreen

Easyscreen (nazwa handlowa podmiotu Notice Branded Media BV) nie jest odpowiedzialny za treści (kontent) wyświetlane z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania Easyscreen. Firmanie gwarantuje należytości, kompletności ani użyteczności tych treści i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

Korzystając z media playera Easyscreen, użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za treści (kontent), wyświetlane z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania Easyscreen, oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich strat, wynikających z powództwa odnośnie do wyświetlanych treści. Easyscreen nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty, wynikające z wyświetlania treści (kontentu) z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania Easyscreen, w tym za utratę zysków, utrudnienia w prowadzeniu firmy czy utratę danych.

Nabywca produktu lub usługi Easyscreen otrzymuje je „takimi jakie są”, a firma nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych lub dorozumianych, poza tymi, które uwzględniono w pisemnej umowie z klientem, który korzysta z produktu lub usługi tylko na własną odpowiedzialność.

Korzystając ze sprzętu i oprogramowania Easyscreen, klient akceptuje ogólne warunki umowy z Notice Branded Media BV.

Licencja użytkownika Easyscreen

Easyscreen udziela klientowi niewyłącznego i nie ulegającego przeniesieniu prawa do korzystania z usług, dostarczanych w ramach subskrypcji w przewidzianym umową okresie, które to prawo podlega warunkom i ograniczeniom wynikającym z tejże subskrypcji oraz ogólnym warunkom użytkowania. Klient godzi się niniejszym na niewyłączne prawo użytkowania.

Klient ma prawo korzystać z usług tylko w zakresie standardowych działań biznesowych w obrębie swojej firmy, ale korzystanie z nich nie może prowadzić do jakichkolwiek nadużyć, czy to w zakresie komercyjnym, czy wszelkim innym, ze strony klienta czy też osób trzecich.

Klientowi zabrania się udostępniania oprogramowania i/lub usług osobom trzecim, jak również jego kopiowania, powielania i modyfikacji, z wyjątkiem działań koniecznych do korzystania ze świadczonych usług albo w razie uzyskania uprzedniej pisemnej autoryzacji ze strony Easyscreen.

Klient zobowiązuje się i gwarantuje firmie Easyscreen, że nie będzie korzystał z jej oprogramowania i/lub usług do żadnych celów nielegalnych i niemoralnych oraz zakazanych w warunkach zawartej umowy i komunikatach. Odnosi się to również do treści (kontentu), które tworzy i/lub publikuje klient, czy to samodzielnie, czy z wykorzystaniem oprogramowania i/lub usług.

Prawa własności intelektualnej

Jeśli w umowie na piśmie nie stwierdzono inaczej, wszelkie prawa intelektualne, w odniesieniu do Easyscreen i świadczonych przez firmę usług, pozostają niezmiennie własnością Easyscreen lub jej dostawców albo też innych stron wskazanych w tej mierze przez Easyscreen.

Klientowi zabrania się niniejszym, bez uzyskania pisemnej zgody Easyscreen, publikowania, dystrybuowania, kopiowania lub innego wykorzystania oprogramowania i/lub usług w najszerszym rozumienia tych pojęć.

Easyscreen w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek praw własności intelektualnej ani przemysłowej.

Scroll to Top