Disclaimer

Introductie

Easyscreen doet zijn uiterste best om de inhoud van deze website inhoudelijk juist en actueel te houden. Desalniettemin aanvaardt Easyscreen geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van deze website alsmede de inhoud van websites van anderen die middels een hyperlink op deze of andere www pagina’s te bereiken zijn.

Het beeldmateriaal is auteursrechtelijk beschermd. Het niet geautoriseerde gebruik, het geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen en verspreiden aan derden is zonder onze schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Gebruik Easyscreen

Easyscreen (handelsnaam van Fairview Indoor Media BV) is niet verantwoordelijk voor de inhoud die weergegeven wordt via de Easyscreen software en speler. Easyscreen kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de inhoud of enige verantwoordelijkheid hiervoor nemen.

Door gebruik te maken van de Easyscreen speler, gaat de klant ermee akkoord zelf verantwoordelijk te zijn voor de inhoud weergegeven door de Easyscreen software en speler en gaat ermee akkoord Easyscreen te vrijwaren met betrekking tot elke claim, gebaseerd op de weergegeven inhoud. In geen geval is Easyscreen aansprakelijk richting enige partij voor de directe en/of indirecte schade als gevolg van de inhoud weergegeven door middel van de Easyscreen speler, inclusief, zonder beperking, gederfde winst, bedrijfsonderbreking en verlies van gegevens.

Bij het verkrijgen van een product of dienst van Easyscreen, wordt dat product of die dienst geleverd “zoals het is” zonder enige garantie anders dan de garantie die schriftelijk overeengekomen is met de klant, uitdrukkelijk of impliciet, en is het gebruik van dat product of die dienst geheel voor eigen risico van de klant.

Door gebruik te maken van de speler en software van Easyscreen gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Fairview Indoor Media BV.

Gebruikerslicentie Easyscreen

Easyscreen verleent de klant een niet-exclusieve en niet-overdraagbaar recht om de diensten die worden aangeboden in het kader van een abonnement voor de duur van de looptijd van het abonnement, onder voorbehoud van de voorwaarden en beperkingen van het abonnement en de Algemene Voorwaarden te gebruiken. De klant aanvaardt dit niet-exclusieve recht van gebruik.

De klant kan alleen gebruik maken van de Diensten voor de normale zakelijke activiteiten binnen de eigen onderneming, maar dit gebruik kan niet zodanig worden dat het leidt tot enige vorm van exploitatie van deze diensten – of voor commerciële doeleinden of anderszins – door de klant of een derde partij.

Het is de klant niet toegestaan om op enigerlei wijze de software en/of diensten openbaar te maken, te kopiëren of anderszins het kopiëren of wijzigen van de dienst, behalve voor zover nodig voor het gebruik van de diensten zelf of indien hiervoor vooraf expliciet schriftelijke toestemming is gegeven door Easyscreen.

De klant verklaart en garandeert aan Easyscreen de software en/of diensten niet te gebruiken voor enig doel dat onwettig, immoreel of verboden middels deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Dit geldt onverminderd ook voor de content die door de klant of via de klant met behulp van de software en/of diensten gebruikt en/of openbaar gemaakt wordt.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, rusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Easyscreen of de dienten geleverd door Easyscreen te allen tijde bij Easyscreen, of haar leveranciers of enige andere door Easyscreen daarvoor aangewezen partij.

De klant wordt hierbij uitdrukkelijk verboden, bij het ontbreken van schriftelijke toestemming van Easyscreen, de software en/of diensten openbaar te maken, distribueren, dupliceren of anderszins te exploiteren, dit alles in de breedste zin.

In geen geval kan Easyscreen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schending van enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht.

Scroll naar boven